Under 1900-talets första hälft fungerade Zornmärket som ett verksamt
stöd åt folkmusiken som under dessa år genomlevde en kritisk period.

I våra dagar upplever vi att folkmusiken står stark, samtidigt som ett rikt
utbud av annan musik öser ur dess källor och även förändrar dess egenart.

Zornmärket fyller i dag alltjämt sin ursprungliga uppgift på samma
sätt som under Zorns tid: att främja våra folkmusikaliska traditioner
så att vår folkmusik alltjämt kan och får behålla sin särart och sådana
uttryckssätt som varit kännetecknande för olika delar av vårt land.